Onze Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Angelshart

Algemene voorwaarden Angelshart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, bijeenkomsten, seminars, workshops, lezingen, engelen consulten, massages en natuurgeneeskundige behandelingen van Angelshart. Activiteiten, bijeenkomsten, seminars, workshops en lezingen worden in deze algemene voorwaarden beschreven als 'activiteit'. Een natuurgeneeskundige behandeling, engelenconsult of massage wordt verder beschreven als 'behandeling'.

Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. 'cursist respectievelijk cliënt': degene die aan een activiteit of behandeling waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt. b. 'opdrachtgever': degene (cursist of cliënt) aan wie A.M.D. Esser – van Vlierberghe - verder genoemd als Angelshart - een inschrijving voor een activiteit of behandeling schriftelijk of mondeling bevestigt.

Artikel 2: Inschrijving en verstrekken van opdracht. 1. De inschrijving voor een activiteit vindt plaats door middel van het contactformulier op de website van Angelshart of via email. 2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door Angelshart nadat Angelshart zulks schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen Angelshart en de opdrachtgever tot stand. 3. Annulering van een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de activiteit is begonnen, geschiedt schriftelijk of door middel van een email of  gericht aan Angelshart, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van deze brief of email door Angelshart geldt als het moment van annulering. Bij een annulering van meer dan 30 dagen voor de activiteit, zal het bedrag doorgeschoven worden naar een volgende activiteit, of je ontvangt het bedrag verminderd met € 50,- administratiekosten terug. Bij een annulering tussen de 14 en 30 dagen voor de activiteit is de helft van het totaalbedrag verschuldigd. Bij een annulering van minder dan 14 dagen is het totale bedrag verschuldigd. 4. Gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een email gericht aan Angelshart zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen. 5. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van de betreffende activiteit vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Angelshart niet. 6. Afspraken voor behandelingen kunnen zowel telefonisch als schriftelijk gemaakt worden. Behandelingen kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. Daarna zijn tussen de 48 en 24 uur van te voren de helft van de leges en binnen 24 uur de volledige leges verschuldigd.

Artikel 3:  Na deelname aan een opleiding of workshop van Angelshart krijgt elke cursist een certificaat van deelname. Angelshart geeft het certificaat uit op basis van de naam vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 4: Legitimatie bij Angelshart opleidingen. 1. De cursist is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken en, indien daarom wordt verzocht zich voor aanvang van de activiteit te legitimeren.

Artikel 5: Restitutie bij tussentijdse beëindiging. 1. Restitutie van betaalde leges of een gedeelte daarvan vindt alleen plaats bij een opleiding of workshop van Angelshart, en alleen dan wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan Angelshart een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd.

Indien de opdrachtgever om eerder genoemde redenen de opleiding tussentijds wil beëindigen, wordt het bedrag van het reeds gevolgde deel - procentueel - in rekening gebracht. Dit percentage is het aantal gevolgde dagen gedeeld door het totaal aantal dagen van de betreffende opleiding x 100%. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk per email of een schrijven met bericht van ontvangt ('handtekening retour') gericht aan Angelshart. Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de opleiding, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld.

Artikel 6: Doorschuiven van een activiteit. 1. Van doorschuiven is sprake wanneer de cursist of cliënt Angelshart verzoekt zijn of haar deelname aan een activiteit of behandeling op een later tijdstip te starten. Dit kan schriftelijk of per email. In alle gevallen zal Angelshart op verzoek een opleiding of activiteit doorschuiven mits deelname aan de betreffende activiteit binnen een half jaar na doorschuiven gestart wordt. In alle andere gevallen treedt de annuleringsregel in conform artikel 2 waarbij de datum van doorschuiven als annuleringsdatum wordt gezien. Angelshart zal voor de verwerking geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid. 1. Angelshart is nimmer aansprakelijk voor de door de cursist geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de betreffende activiteit en/of voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak. 2. Angelshart is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de studenten op de eventuele opleidings - of behandelingslocatie(s). 3. Angelshart is niet verantwoordelijk voor druk, zet of typefouten of als door technische storing de prijs, data of andere informatie voor activiteiten of behandelingen verkeerd is weergegeven. Angelshart is niet gebonden aan het uitvoeren van de activiteit of behandeling tegen de verkeerde weergegeven prijs of voorwaarden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden. 1. Nadat Angelshart conform art. 2.2. de inschrijving voor een activiteit geaccepteerd heeft ontvangt de cursist binnen 10 dagen een factuur. Een cliënt krijgt pas een factuur na een behandeling. Betaling van de factuur dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Auteursrecht op opleidingsmateriaal. 1. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Angelshart verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken) blijven van Angelshart. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Angelshart.

Artikel 10: Toepasselijkheid voorwaarden. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelingen van en door Angelshart. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in de desbetreffende Angelshart opleidingsmateriaal. Deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de betreffende Angelshart-opleidingsmateriaal vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Angelshart.

Artikel 11: Activiteitendata en wijzigingen. 1. Alle data voor de opleidingen, workshops en activiteiten staan vermeld op de website van Angelshart. 2. Indien het aantal deelnemers van een activiteit naar oordeel van Angelshart te gering is, behoudt Angelshart zich het recht voor om, vóór aanvang van de opleiding deze te annuleren. 3. Angelshart moet dit minstens 7 dagen voor aanvang van de activiteit melden aan de cursist en eventuele alternatieve locaties of opleidingsdata aanbieden. Bij niet doorgaan van de activiteit of wanneer er voor de cursist geen goed alternatief geboden wordt ontvangt deze binnen 5 werkdagen restitutie van de door hem of haar gedane betalingen.

Artikel 12: Uitval van docent. 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Angelshart de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 3. Angelshart zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als Angelshart als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel mocht hebben. 5. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij Angelshart. 6. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 onverminderd van toepassing.

Artikel 13: Klachtenprocedure. 1. Angelshart streeft ernaar om haar cliënten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. 2. Cursisten en cliënten kunnen klachten zowel per email als schriftelijk indienen bij Angelshart. 3. Angelshart zal deze klacht vertrouwelijk en serieus in behandeling nemen.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid van informatie. 1) Alle informatie die door studenten / cursisten / cliënten - direct of indirect - wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Angelshart, haar medewerkers en docenten. Dit geldt ook voor alle - persoonlijke - informatie die cliënten Angelshart verstrekken. Persoonlijke vertrouwelijke informatie mag alleen met toestemming van de betrokkene gedeeld worden. Bijvoorbeeld t.b.v. intercollegiaal overleg.

Artikel 15: Op de met ANGELSHART afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Oostburg op 14 oktober 2014.

 

...

To top

Translate »